Drehmaschine Dörries - Scharmann Contumat VCE 2400/200 - Produkt nicht verfügbar!

Vertikale CNC-Drehmaschine
Maschinentyp:Dörries - Scharmann Contumat VCE 2400/200
Steuerung:Siemens 840 D
Baujahr:1990
Generalüberholt:2012 (Erneuert: CNC-Einheit, AC Servoantriebsmotor, Elektrik / Renewed: CNC unit, AC motor servo drives, electric)
 
Kontakt
KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de