Jobs Linx Compact Portalfräsmaschinen - Produkt nicht verfügbar!

Portalfräsmaschine
Maschinentyp: Jobs Linx Compact
Steuerung: Heidenhain iTNC 530
Baujahr: 2005
Generalüberholt: 2014
 

Bilder